Search
English
All Categories
  Menu Close

  KalesTimes Card

  ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ Kalestimes.gr
   
  ΓΕΝΙΚΑ
  Οι περιεχόμενοι στο παρόν όροι ρυθμίζουν τη χρήση της κάρτας «Kalestimes.gr Card» (εφεξής η «Κάρτα») που χορηγείται στο πλαίσιο του προγράμματος πιστότητας (εφεξής το «Πρόγραμμα») της εταιρείας «Καζέπη Μαρία» (εφεξής η «Εταιρεία»).
   
  Ο κάτοχος  της Κάρτας απολαμβάνει τα προνόμια που ορίζονται βάσει της εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας ως ανταμοιβή για την τακτική χρήση της Κάρτας κατά τις αγορές σε καταστήματα της Εταιρείας. Τα προνόμια χορηγούνται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας εμπορικής πολιτικής της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τον τρόπο ανταμοιβής, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και το ύψος επιβράβευσης των αγορών. 
   
  Oι «πόντοι» μπορούν να εξαργυρωθούν σε επόμενες αγορές σε κατάστημα της Εταιρίας και σε καμία περίπτωση δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Μετά τον οποιαδήποτε τρόπο εξαργύρωση των «πόντων», ο πελάτης δε διατηρεί καμία αξίωση, υφιστάμενη ή/και μελλοντική, κατά της Εταιρείας.
   
  Η κάρτα μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής σε οποιοδήποτε κατάστημα της εταιρείας.
   
  Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα οφείλει να γνωστοποιεί στην εταιρεία τυχόν αλλαγή των δεδομένων που έχει δηλώσει, είτε τηλεφωνικά, είτε γραπτά. Μέχρι την γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλαιά διεύθυνση.
   
  H εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του κατόχου της κάρτας αναφορικά με τα προνόμια και τις προωθητικές ενέργειες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου. Εάν ο κάτοχος της κάρτας μέλους δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, δύναται να το αναφέρει μέσω γραπτής αίτησης.
   
  Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή πλημμελή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε τυχόν πλημμέλεια ή οποιαδήποτε ζημιά ήθελε τυχόν προκληθεί στο Μέλος ή σε οποιονδήποτε τρίτο από τα παρεχόμενα από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις υπηρεσίες ή προϊόντα.
   
  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ 
  Το πρόγραμμα απευθύνεται και η κάρτα μέλους εκδίδεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. 
   
  Η συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων της σχετικής αίτησης, αποτελεί συμβατική υποχρέωση και απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και τη χρήση της κάρτας, καθώς σε αντίθετη περίπτωση καθίσταται αδύνατη η εκτέλεση και η επίτευξη των σκοπών του προγράμματος, οι οποίοι συνίστανται στην παροχή προνομίων, συμμετοχή σε κληρώσεις, προσωποποιημένες προσφορές και ενημερώσεις, ανάλυση καταναλωτικής συμπεριφοράς, προωθητικές ενέργειες, ανάλυση της αγοραστικής τάσης.
   
  Κάθε μέλος δύναται να διατηρεί μία μόνο κάρτα. Σε περίπτωση ύπαρξης δύο ή περισσότερων καρτών στο ίδιο πρόσωπο, θα ακυρώνονται όλες. Δύναται να διατηρηθεί μόνο μια εξ αυτών κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας.   
   
  Ο κάτοχος της κάρτας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη χρήση της και η εταιρεία δεν ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή παράνομης χρήσης της.
   
  Με τη χρήση της κάρτας ο κάτοχος αυτής συμμετέχει αυτόματα στις ισχύουσες κληρώσεις/διαγωνισμούς.
   
  Η κάρτα μέλους δεν είναι πιστωτική ή χρεωστική. Ο κάτοχος με την εμφάνιση της δεν μπορεί να κάνει χρηματικές συναλλαγές, παρά μόνο να απολαύσει προνόμια, όπως εκάστοτε θα τίθενται και θα γνωστοποιούνται, προφορικώς ή εγγράφως από την εταιρεία, ο αριθμός δε των πόντων και το δικαίωμα έκπτωσης δεν μπορούν να αντικατασταθούν με χρήματα. 
   
  Σε περίπτωση που το μέλος δεν έχει ολοκληρώσει την εγγραφή του, δεν έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει των προνομίων της κάρτας. Ολοκληρωμένη εγγραφή ορίζεται η υποβολή της αίτησης με συμπληρωμένα τα πεδία που φέρουν την ένδειξη «υποχρεωτικό». 
   
  Η Εταιρεία κατά την παραλαβή και την εξαργύρωση των πόντων δεν έχει καμία υποχρέωση να προβαίνει σε έλεγχο ταυτοπροσωπίας και εξουσιοδότησης.
   
  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
  Η εταιρεία τηρεί την ισχύουσα νομοθεσία (Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2016/679) και έχει λάβει όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για  τη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την  αποφυγή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης ή τροποποίησης των δεδομένων αυτών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαρκής προστασία των δεδομένων σας, τα τεχνικά μέτρα ασφαλείας παρακολουθούνται τακτικά και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις τεχνολογικές εξελίξεις. 
   
  Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα συγκατατίθεται στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οικειοθελώς παρέχει στο πλαίσιο συμμετοχής του στο Πρόγραμμα και αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι: Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται με τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι τα ακόλουθα: ονοματεπώνυμο, , διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), προϊόντα που έχει αγοράσει, συχνότητα επισκέψεων σε καταστήματα της εταιρείας, διάρκεια παραμονής στο πρόγραμμα, συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες, αριθμός και ύψος συναλλαγών. 
   
  Τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα η Κάρτα είναι ενεργή. Σε περίπτωση ακύρωσης της Κάρτας τα δεδομένα διαγράφονται. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διατηρηθούν αν υπάρχει άμεσο έννομο συμφέρον της εταιρίας ή συγκατάθεση του Κατόχου ή νομική υποχρέωση της εταιρίας και για όσο χρόνο πληρούται έστω και μια εκ των παραπάνω προϋποθέσεων
   
  Η εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο για την καλύτερη εξυπηρέτηση του μέλους τα προσωπικά του δεδομένα, προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα της.
   
  Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται ή διαβιβάζονται σε τρίτους, παρά μόνο σε όσους έχει ανατεθεί από την Εταιρεία και για λογαριασμό της η επεξεργασία δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς και εφόσον οι τελευταίοι έχουν προηγουμένως διασφαλίσει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και έχουν δεσμευτεί για την τήρηση των όρων εμπιστευτικότητας και της πολιτικής απορρήτου.   
   
  Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα δικαιούται να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ή να διορθώσει ή να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του κατόπιν ειδοποίησης προς τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων  της εταιρείας, Στέλιο Ελευθεριάδη, ταχυδρομικά στην Kalestimes.gr στη διεύθυνση Αλ. Σβώλου 25 Αμπελόκηποι ΘΕσσαλονίκη ή ηλεκτρονικά στο [email protected]
  Για ό,τι δεν ορίζεται ρητά στους παρόντες όρους χρήσης αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα, εφαρμόζεται η Πολιτική Απορρήτου της Εταιρείας και οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας (https://www.kalestimes.gr) όπως αυτοί εκάστοτε ισχύουν.
   
  ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
  Ο Κάτοχος δύναται να αιτηθεί ακύρωση της κάρτας οποτεδήποτε, απευθυνόμενος σε οποιοδήποτε κατάστημα της εταιρείας. 
   
  Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, την παρούσα σύμβαση με τον κάτοχο (ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας), ιδίως δε αν υπάρχουν ενδείξεις ότι γίνεται χρήση της προς καταστρατήγηση των σκοπών για τους οποίους εκδόθηκε.
   
  Οποιαδήποτε κατάργηση ή τροποποίηση θα γνωστοποιείται στον κάτοχο είτε  στα στοιχεία επικοινωνίας που ο κάτοχος έχει δηλώσει, είτε του με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο (site) της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://www.kalestimes.gr) είτε με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο κατά την κρίση της.